1395/12/25

برنده اولین دوره قرعه کشی گوشی سامسونگ ویژه فروشندگان کیسه فریزر رولی پارسکو : آقای علی محمد حسینی از یاسوج

برنده قرعه کشی فروشندگان

برنده دومین دوره قرعه کشی گوشی سامسونگ ویژه فروشندگان کیسه فریزر رولی پارسکو : آقای مهرداد رستگاری از شیراز

برنده دومین دوره قرعه کشی

برنده سومین دوره قرعه کشی گوشی سامسونگ ویژه فروشندگان کیسه فریزر رولی پارسکو : آقای محمد رجبی از جهرم

برنده چهارمین دوره قرعه کشی گوشی سامسونگ ویژه فروشندگان کیسه فریزر رولی پارسکو جناب آقای سعید گیاه پرور از اسلامشهر

تاریخ پنجمین دوره قرعه کشی 5 آذر سال 96