تاریخ 1395/12/25

برنده اولین دوره قرعه کشی گوشی سامسونگ ویژه مصرف کنندگان کیسه فریزر رولی پارسکو :خانم نرگس ابوطالب زاده از شیراز

برنده قرعه کشی مصرف کنندگان

برنده دومین دوره قرعه کشی گوشی سامسونگ ویژه مصرف کنندگان کیسه فریزر رولی پارسکو :خانم ستایش میرزایی از اصفهان

برندهه قرعه کشی مصرف کنندگان دوره دوم

برنده سومین دوره قرعه کشی گوشی سامسونگ ویژه مصرف کنندگان کیسه فریزر رولی پارسکو : آقای محمد مرادی از شیراز

برنده چهارمین دوره قرعه کشی گوشی سامسونگ ویژه مصرف کنندگان کیسه فریزر رولی پارسکو جناب آقای وحید آهنگری از تهران

تاریخ پنجمین دوره قرعه کشی 5 آذر سال 96