" />

برای مصرف کنندگان

مصرف کنندگان محترم محصولات پارسکو پلاستیک میتوانند با ارسال کد فرعه کشی داخل بسته های محصولات به سامانه پیامکی 10001183 در این قرعه کشی شرکت نمایند و از جوایز ماهانه این قرعه کشی بهره مند شوند.

برای فروشندگان

فروشندگان محترم محصولات پارسکو پلاستیک میتوانند با ارسال کد قرعه کشی داخل کارتنهای محصولات به سامانه پیامکی 10009125597794 در این قرعه کشی شرکت نمایند و از جوایز ماهانه این قرعه کشی بهره مند شوند.