در حال حاضر مجموعه پارسکو پلاستیک در چهار بخش نایلکس , فریزر رولی, فریزر پاکتی و نایلکس نانی مشغول به فعالیت میباشد .

نایلکس نانی

نایلکس نانی